Plany zajęć

 

 

 

 

16 17 X 2014

 

 

 

23 24 X 2014

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSYCH

Rok szkolny 2013/2014

Semestr II

 

 

 1. I. Astronomia i grawitacja
  1. Wymień i omów jednostki stosowane w astronomii,
  2. Co to jest Proxima Centauri, Syriusz, Galaktyka, Gromada,
  3. Omów budowę Układu Słonecznego,
  4. Wyjaśnij założenia teorii heliocentrycznej i geocentrycznej,
  5. Omów cykl faz Księżyca,
  6. Wyjaśnij przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca,
  7. Wyjaśnij dlaczego zawsze widzimy tę samą stronę Księżyca,
  8. Na czym polega i kiedy obserwujemy zaćmienie Słońca?,
  9. Podaj definicję ruchu jednostajnego po okręgu,

10.  Wymień i omów wielkości fizyczne charakteryzujące ruch po okręgu (droga, prędkość, okres, częstotliwość itd.),

11.  Podaj definicję i wzór siły dośrodkowej,

12.  Wymień przykłady sił pełniących funkcje siły dośrodkowej,

13.  Podaj treść prawa powszechnego ciążenia,

14.  Podaj wzór na siłę grawitacji,

15.  Podaj definicję i wzór pierwszej prędkości kosmicznej,

16.  Podaj definicję i wzór drugiej prędkości kosmicznej,

17.  Omów historię odkrycia atomu.

18.  Na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne?

19.  Podaj treść postulatów Bohra?

 

 

 

W dniu egzaminu każdy zdający musi posiadać WŁASNY zeszyt przedmiotowy uzupełniony o każdy z przerobionych tematów!

 

 

 

 

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

Fizyka

 

1. Budowa układu słonecznego

2. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe

 

J. polski

1. Uzasadnij, że Jan Kochanowski swoją twórczością realizuje hasło "nic co ludzkie nie jest mi obce"

2. Scharakteryzuj jedno z dwojga bohaterów dramatu Szekspira Makbeta lub jego żonę Lady Makbet

 

Informatyka

 

 1. Obszary zastosowań informatyki.
 2. Obszary zastosowań grafiki komputerowej.
 3. E – learning zalety i wady.

 

J. angielski

 1. Wady i zalety gier komputerowych. Opisz krótko swoją ulubioną grę.
 2. Jakie jest twoje ulubione danie?  Przepis.

 

 

Biologia

1.Co to jest terapia genowa?

2.Po co modyfikujemy genetycznie rośliny?

 

 

WOS

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Współczesna demokracja w praktyce. Opisz funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa sytemu demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia

Uwaga: każdy uczeń wybiera dwa tematy z wiedzy o społeczeństwie. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2014r. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

 

Chemia

1. Scharakteryzuj wpływ różnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska. Jak zaproponowałbyś rozwiązać problemy energetyczne w Polsce?

2. Wytłumacz jak działają na organizm człowieka dwa dowolnie wybrane przez ciebie popularne leki dostępne bez recepty.

 

Zagadnienia na egzamin z chemii klasa I LO

1. Wymień własności Si O2i odmiany w jakich występuje w przyrodzie.

2. Podaj własności, rodzaje i zastosowanie szkła.

3. Z czego otrzymuje się i co to jest szkło?

4. Jakie mają zastosowanie skały wapienne? Scharakteryzuj znane Ci zaprawy wapienne.

5. Co to jest alotropia? Wymień odmiany alotropowe węgla.

6. Co to jest mydło? Na czym polega proces mycia?

7. Co to jest i przez co jest wywoływany proces eutrofizacji?

8. Jakie substancje nazywamy emulsjami i gdzie znalazły zastosowanie w kosmetyce?

9. Co zawierają środki do mycia szyb, srebra, przetykania rur?

10.Na czym polegają i od czego zależą lecznicze i toksyczne własności substancji chemicznych?

11. Gdzie zostały wykorzystane i na czym polegają procesy fermentacji alkoholowej, mlekowej i octowej.

12. Jakie są przyczyny psucia żywności i jak można ją konserwować.

13.  Co wpływa na żyzność gleby jakie są sposoby ochrony przed degradacją?

14. Jakie surowce naturalne wykorzystywane są do otrzymywania energii?

15. Na czym polega przeróbka ropy naftowej, co to jest kraking i reforming?

16. jakie znasz alternatywne źródła otrzymywania energii?

17. Jak wpływa na środowisko otrzymywanie energii?

18.Podaj wady i zalety różnych typów opakowań.

19. Dlaczego należy zagospodarowywać różne typy opakowań i jak to robić?