Plany zajęć

 

 

 

 

15 16 I 2015

 

 

 

8 9 I 2015

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2013/2014

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

1. Co pozostawiła starożytność współczesnemu człowiekowi ?

2. Przedstaw treść dramatu Sofoklesa " Król Edyp" i scharakteryzuj jego tytułowego bohatera.

 

 

J. angielski

  1. Wady i zalety mieszkania na wsi.
  1. List formalny – reklamacja zakupionego towaru: zegarek, obraz, telefon

 

Matematyka

Arkusze prac kontrolnych do odebrania w sekretariacie.

 

Geografia

1. Globalizacja przyczyni i skutki.

2. Unia Europejska.

 

Historia

 

1.Przyczyny i skutki wielkiego kryzysu lat 1929 - 1933.

2. Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym.

3. II Rzeczypospolita – gospodarka, polityka  – sukcesy i porażki.

4. Przemiany cywilizacyjne na świecie w latach 1918 – 1939.

do dnia 20 listopada 2014r.

Podstawy Przedsiębiorczości

Przygotować  biznesplan wybranej firmy

List motywacyjny i Cv

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

 

 

Zagadnienia do egzaminu z podstaw przedsiębiorczości.

1. Cechy osoby przedsiębiorczej.

2. Czym charakteryzują się zachowania asertywne i agresywne.

3. Wymień swoje słabe i mocne strony.

4. Co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna.

5. Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie.

6. Zasady podejmowania racjonalnych decyzji.

7. Wymień czynniki wytwórcze i ich znaczenie dla gospodarki.

8. Co to jest rynek, jakie są jego funkcje i jakie znasz rodzaje rynków.

9. Na czym polegała transfomacja gospodarki w Polsce po 1989r?

10. Czynniki wpływające na popyt i podaż.

11.Jaką funkcję pełni pieniądz.

12. Wyjaśnij rolę w gospodarce banku centralnego, banków komercyjnych, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych.

13. Wymień rodzaje papierów wartościowych.

14. Czym charakteryzuje się system emerytalny w Polsce.

15. Ile wyniesie zysk uzyskany z ulokowanych na rok 1000zł  przy oprocentowaniu wynoszącym 5% w skali roku. Uwzględnij podatek od lokat wynoszący 19%.

16. Jakie są ekonomiczne funkcje państwa.

17. Wymień źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa.

18. Wyjaśnij pojęcie recesji, inflacji, deprecjacji.

19. Podaj przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.

20. Cele działania przedsiębiorstw i ich formy prawno-organizacyjne.

21.Sposoby rozwiązywania konfliktów.

22. Zachowania etyczne i nieetyczne  w biznesie.

23. Jakie są twoje możliwości znalezienia pracy na rynku krajowym.

24.Rozmowa kwalifikacyjna.

26. Sposoby zatrudniania, praw i obowiązki pracownika i pracodawcy.

27. Jak wypełnić deklarację podatkową PIT.